Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι να μπορούν  να διακρίνουν  και να ερμηνεύουν τις φωτογραφικές εικόνες.

‘Υλη σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή στη σημειολογία.
 • Σημείο, σημαίνον, σημαινόμενο
 • Σύστημα, σύνταγμα
 • Καταδήλωση, συμπαραδήλωση
 • Φύση φωτογραφικού σημείου
 • Σχέση λεκτικού και εικονικού μηνύματος
 • Η ανάγνωση της εικόνας
 • Παράθεση εικόνων
  Συμμετατροπή
 • «Ρητορικά σχήματα» στη φωτογραφική εικόνα
 • Κώδικες και μέθοδοι ανάλυσης της φωτογραφικής εικόνας

Program:
Dates: We accept applications for the next seminar. The new opening and closing dates will be announced soon. (20 hours)